Home

Thơ

Sưu Tập

Văn Điếu Tế  Linh Tinh Trang Ca Dao Search

 

   

Tiền VNCH khởi sự từ năm 1956 tuy nhiên qua những diễn biến chính trị kể từ năm 1946 khi chế độ Việt Nam Dân Chủ Cọng Ḥa được khai sinh th́ Việt nam có 2 chính phủ. Việt Nam Dân Chủ Cọng Ḥa sau nầy khi Miền Nam bị thất thủ th́ đổi quốc hiệu thành Cọng Ḥa Xă Hội Việt Nam trong khi đó Chế độ của Chính phủ Bảo Hộ được chuyển tiếp thành Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam và đến năm 1956 lại đổi thành Việt Nam Cọng Ḥa. Mỗi khi có thay đổi thể chế th́ hệ thống tiền tệ cũng thay đổi. Để dễ nhận diện đồng tiền của các thể chế từ năm 1946 trở về sau chúng tôi phân loại tiền tệ thành 2 nhánh.

Nhánh 1: Tiền Việt Nam Cọng Ḥa  gồm tiền Đông Dương lưu hành trên toàn cơi Đông Dương cho đến năm 1946, Tiền Quốc Gia Việt Nam lưu hành trong nước Việt Nam dưới thời Đức Quốc Trưởng Bảo Đại và Tiền Việt Nam Cọng Ḥa lưu hành trong toàn cơi Miền Nam từ năm 1956 đến tháng 4 năm 1975.

Nhánh 2: Tiền Việt Nam Dân Chủ Cọng Ḥa được lưu hành trong khu chiếm đóng từ năm 1946 và Miền Bắc tư tháng 7 năm 1954 và cuối cùng là toàn cơi Việt nam sau năm 1975

Như vậy trong mục lục trang Tiền Việt Nam Cọng Ḥa sẽ nêu tiền của Nhánh 1.

 

TIỀN VIỆT NAM QUA CÁC THỜI ĐẠI


Phát hành 1955 :

 1 đồng :

               

5 đồng

10 đồng

20 đồng

 

50 đồng

100 đồng

 

200 đồng

 

500 đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiền VNCH 2

Tiền VNCH 3

Tiền VNCH 4

Tiền VNCH 5

Tiền VNCH 6

Tiền VN QG 1955

Tiền VNTrước 1954

Tiền VN1955

Tiền Đông Dương 1

Tiền Đông Dương 2

Tiền Đông Dương 3

Tiền Đông Dương 4

Tiền Đông Dương 5

 

 

 

 

Mục Lục

 

Thư Mục 

Thơ

Đổi Thay  
Những Đoản Khúc
Tơ Ṿ
Hương Phai 
Thi Đàm /Thi Họa

Kịch Thơ 

Cô Hàng Nước  
Ngồi Đợi B́nh Minh

Truyện Dài

Cơ Trời Vận Nước
Trầm Bay

Truyện Ngắn

Bước Hổng Chân Không
Ba Con Yến Nhỏ

Sưu Tập

NQ Thương Hận Tập I
NQ Thương Hận Tập II
Ca Dao

Huy Chương VNCH

Huy hiệu QL/VNCH

Huy Hiệu QĐ Pháp/Đ-Dương

Tiền Tệ

Điếu Tế 

Văn Tế
Điếu Văn
 
Miếng Ngọt Quê Hương Về Trang Chủ

Friendly Links

Thực Vô Cầu Băo 25 Năm Xây Dựng CĐ Ha Huyen Chi
Cá Kho 25 years of the Community building Gia Đ́nh Vơ Bị
Món Xào Gia Phả Họ Nguyễn Diên Trường All Links
Send mail to haphuonghoai@gmail.com with questions or comments about this web site.
Copyright © 2003 Haphuonghoai
Last modified: 07/01/16