http://art-hanoi.com/collection/

Tiền Kim Loại 1 Đồng Tiền Đông Dương

French Indochina Piastre KM#5a 1895-1928

http://art-hanoi.com/collection/iccoins/ic-km5a1-1897-o.jpg


http://art-hanoi.com/collection/iccoins/ic-km5a1-1897-r.jpg
KM#5a.1 1897 Piastre
Mintmark A (Paris Mint)

http://art-hanoi.com/collection/experts/fake1908.jpg
FAKE!
KM#5a.1 1908 Piastre counterfeit
see more about this coin...

http://art-hanoi.com/collection/iccoins/mold.jpg
Khuôn đúc tiền 1 Đo6`ng giả Fake casting mold
see more about this thing...

http://art-hanoi.com/collection/iccoins/ic-km5a1-1900-o.jpg
KM#5a.1 1900 Piastre http://art-hanoi.com/collection/iccoins/ic-km5a1-1902-o.jpg
KM#5a.1 1902 Piastre

http://art-hanoi.com/collection/iccoins/ic-km5a1-1903-o.jpg
KM#5a.1 1903 Piastre

http://art-hanoi.com/collection/iccoins/ic-km5a1-1907-o.jpg
KM#5a.1 1907 Piastre

http://art-hanoi.com/collection/iccoins/ic-km5a1-1910-o.jpg
KM#5a.1 1910 Piastre

http://art-hanoi.com/collection/iccoins/ic-km5a1-1926-o.jpg
KM#5a.1 1926 Piastre

http://art-hanoi.com/collection/iccoins/ic-km5a1-1928-o.jpg
KM#5a.1 1928 Piastre

http://art-hanoi.com/collection/iccoins/ic-km5a3-1922-r.jpg
KM#5a.3 1922 Piastre
Mintmark H (Heaton Mint, Birmingham)

http://art-hanoi.com/collection/iccoins/ic-km5a3-1922-o.jpg
KM