Home T́m Ca Dao Trang Chủ Toàn Bộ Danh Mục Ca Dao English

Thư Mục

 
Lời Phi Lộ
Lời Giới Thiệu
Cách Sử Dụng
Dẫn Giải
Diêu Dụng
Cảm Nghĩ
 
Ẩm Thực
Chợ Quê
Cội Nguồn
Cổ Tích
Lễ Hội
Lịch Sử
Ngôn Ngữ
Nhân Vật Nữ
Nhạc Cụ Việt Nam
Phong Tục Tập Quán
Quê Ta
Tiền Tệ Việt Nam
Tiểu Luận
Văn Minh Cổ
Vui Ca Dao
 
Trang Nhạc Dân Ca
 
Trang Chủ
 

 
 

 

 

 

Trích từ: http://art-hanoi.com/collection/

French Indochina 1885-1939


1 Cent 1885-1895

1 Cent 1896-1939

KM#20
1/2 Cent 1935-1940

KM#6
Sapeque 1887-1902

KM#18 5 Cent 1923-1939

10 Cent 1885-1937

20 Cent 1885-1937

KM#4 50 Cent 1885-1936

KM#5 Piastre 1885-1895

KM#5a Piastre 1895-1928

KM#19 Piastre 1931

 

Tiền Cắc Thời Đệ Nhị Thế Chiến


KM#21
10 Cent 1939-1941

KM#23
20 Cent 1939-1941

KM#24
1 Cent 1940-1941

KM#20a
1/2 Cent 1939-1940

KM#25
1/4 Cent 1942-1944

1 and 5 Cent 1943

 

Tiền Cắc Thời Đệ Nhị Thế Chiến Dưới Trào Vichy


KM#26 1943 1 Cent
aluminium

 

Tiền Cắc Đông Dương 1/4 Hào 1942-1944


KM#25 1942 1/4 Cent
zinc


KM#25 1943 1/4 Cent


KM#25 1944 1/4 Cent
rare date


KM#25 1941 1/4 Cent
lead counterfeit
Original 1941 1/4 cent coin does not exist!


KM#25 1942 1/4 Cent
lead counterfeit

Danh Sách Tiền Cắc tại Art-hanoi.com/collection/

Coins

French Cochinchina:

KM#1 1875 Sapeque
KM#2 1879 Sapeque
KM#3 1884 1 cent
KM#3 1885 1 cent
KM#4 1879 10 cent
KM#4 1884 10 cent
KM#5 1879 20 cent PROOF
KM#5 1884 20 cent
KM#6 1879 50 cent
 

French Indochina:

KM#1 1885 Cent
KM#1 1887 Cent
KM#1 1888 Cent
KM#1 1889 Cent
KM#1 1892 Cent
KM#1 1894 Cent
KM#2 1888 10 Cent
KM#4 1894 50 Cent
KM#4a.1 1896 50 Cent
KM#4a.2 1936 50 Cent
KM#5 1885 Piastre
KM#5 1890 Piastre rare date
KM#5 1890 Piastre fake
KM#5 1894 Piastre
KM#5a.1 1897 Piastre
KM#5a.1 1900 Piastre
KM#5a.1 1902 Piastre
KM#5a.1 1903 Piastre
KM#5a.1 1907 Piastre
KM#5a.1 1908 Piastre counterfeit
KM#5a.1 1910 Piastre
KM#5a.1 1926 Piastre
KM#5a.1 1928 Piastre
KM#5a.3 1922 Piastre
KM#6 1888 Sapeque
KM#6 1892 Sapeque
KM#6 1897 Sapeque
KM#6 1899 Sapeque
KM#6 1902 Sapeque
KM#7 1895 Cent
KM#8 1896 Cent
KM#8 1897 Cent
KM#8 1898 Cent
KM#8 1900 Cent
KM#8 1902 Cent
KM#9 1898 10 Cent
KM#9 1899 10 Cent
KM#9 1900 10 Cent
KM#9 1911 10 Cent
KM#9 1913 10 Cent
KM#9 1917 10 Cent
KM#10 1896 20 Cent
KM#10 1899 20 Cent
KM#10 1902 20 Cent
KM#10 1903 20 Cent
KM#10 1909 20 Cent
KM#10 1914 20 Cent
KM#12.1 1908 Cent
KM#12.1 1909 Cent
KM#12.1 1912 Cent
KM#12.1 1914 Cent
KM#12.1 1917 Cent
KM#12.1 1918 Cent
KM#12.1 1920 Cent
KM#12.1 1921 Cent
KM#12.1 1922 Cent
KM#12.1 1922 Cent error
KM#12.1 1930 Cent
KM#12.1 1931 Cent (Torch)
KM#12.1 1931 Cent (Wing)
KM#12.1 1937 Cent
KM#12.1 1939 Cent
KM#12.2 1921 Cent error
KM#12.3 1922 Cent
KM#12.3 1923 Cent
KM#14 1920 10 Cent
KM#16.1 1922 10 Cent
KM#16.1 1923 10 Cent
KM#16.1 1924 10 Cent
KM#16.1 1929 10 Cent
KM#16.2 1937 10 Cent
KM#17.1 1921 20 Cent
KM#17.1 1922 20 Cent
KM#17.1 1923 20 Cent
KM#17.1 1924 20 Cent
KM#17.1 1928 20 Cent
KM#17.1 1929 20 Cent
KM#17.1 1930 20 Cent
KM#17.2 1937 20 Cent
KM#18.1 1923 5 Cent
KM#18.1 1924 5 Cent
KM#18.1 1930 5 Cent
KM#18.1a 1938 5 Cent
KM#18.1a 1938 5 Cent error
KM#18.1a 1938 5 Cent fake
KM#18.1a 1939 5 Cent
KM#18.1a 1939 5 Cent fake
KM#19 1931 Piastre
KM#20 1935 1/2 Cent
KM#20 1936 1/2 Cent
KM#20 1937 1/2 Cent
KM#20 1938 1/2 Cent
KM#20 1939 1/2 Cent
KM#20 1939 1/2 Cent error
KM#20 1940 1/2 Cent
KM#20 unknown date 1/2 Cent error
KM#20a 1939 1/2 Cent zinc
KM#20a 1940 1/2 Cent zinc
KM#21.1 1940 10 Cent
KM#23 1939 20 Cent security edge
KM#23a.1 1939 20 Cent
KM#23a.2 1941 20 Cent
KM#24.1 1940 Cent
KM#24.1 1940 Cent error
KM#24.3 1940 Cent error
KM#24.3 1941 Cent
KM#24.3 1941 Cent error
KM#25 1942 1/4 Cent
KM#25 1943 1/4 Cent
KM#25 1944 1/4 Cent
KM#25 1941 1/4 Cent lead counterfeit
KM#25 1942 1/4 Cent lead counterfeit
KM#26 1943 1 Cent
KM#27 1943 5 Cent
KM#28.1 1945 10 Cent
KM#29.2 1945 20 Cent
KM#30.2 1946 5 Cent
KM#31 1946 50 Cent
KM#31 1916 50 Cent altered date
KM#32.1 1946 Piastre
KM#32.1 1947 Piastre
KM#32.2 1947 Piastre
KM#E26 1931 Piastre Essai
KM#E34 1939 20 Cent Essai
KM#E41 1946 50 Cent Essai
KM#E42 1946 Piastre Essai
KM#PE3 1931 Piastre Essai/Piefort
KM#PE4 1945 10 Cent Essai/Piefort
KM#PE5 1945 20 Cent Essai/Piefort
KM#PE6 1946 5 Cent Essai/Piefort
KM#PE7 1946 50 Cent Essai/Piefort
KM#PE8 1947 Piastre Essai/Piefort
UNLISTED 1919 10 Cent
 

Bullion issues:

KM#2 1943-44 Tael
KM#3 1943-44 Tael
KM#4 1943-44 Tael
 

Tonkin:

KM#1 1905 Sapeque
KM#E1 1905 Sapeque Essai
 

Laos:

KM#4 1952 10 Cents
KM#5 1952 20 Cents
KM#6 1952 50 Cents
KM#E1 1952 10 Cents Essai
KM#E2 1952 20 Cents Essai
KM#E3 1952 50 Cents Essai
KM#PE3 1952 50 Cents Essai/Piefort
 

Cambodia:

KM#42.1 1860 5 Centimes
KM#43.1 1860 10 Centimes
KM#43.2 1860 10 Centimes 1899 restrike
KM#44.1 1860 50 Centimes
KM#47.1 1860 2 Francs
KM#48 1860 4 Francs plain edge
KM#48 1860 4 Francs trial strike?
KM#51 1953 10 Cent
KM#52 1953 20 Cent
KM#53 1953 50 Cent
KM#54 1959 10 Sen
KM#55 1959 20 Sen
KM#56 1959 50 Sen
KM#E2 1860 10 Centimes Essai
KM#E9 1953 10 Cent Essai
KM#E10 1953 20 Cent Essai
KM#E11 1953 50 Cent Essai
KM#PE9 1953 10 Cent Essai/Piefort
KM#Tn1 1897 1 Centime
L-98 10 Centimes Royal Palace issue
L-100 15 Centimes Royal Palace issue
L-102 20 Centimes Royal Palace issue
L-104 25 Centimes Royal Palace issue
L-106 1902 25 Centimes Souvenir
L-108 1902 50 Centimes Souvenir
L-111 1902 1 Franc Souvenir
 

Vietnam:

KM#1 1945 20 Xu
KM#2.1 1946 5 Hao
KM#2.2 1946 5 Hao rare type
KM#3 1946 1 Dong
KM#4 1946 2 Dong
KM#5 1958 1 Xu
KM#6 1958 2 Xu
KM#7 1958 5 Xu
KM#8 1975 1 Xu
KM#9 1975 2 Xu
KM#10 1975 5 Xu
KM#11 1976 1 Hao
KM#12 1976 2 Hao
KM#13 1976 5 Hao
KM#14 1976 1 Dong
KM#14(*) 1976 1 Dong fake
KM#15 1986 10 Dong Buffalo
KM#17 1986 10 Dong Elephant
KM#18 1986 100 Dong Ship
KM#19 1986 100 Dong Water Buffalo
KM#20 1986 100 Dong Peacock
KM#21 1986 100 Dong Elephant
KM#22 1986 100 Dong Jaguar
KM#23 1986 100 Dong Skier
KM#24 1986 100 Dong Fencer
KM#25.2 1988 100 Dong Dragon Boat
KM#26 1988 100 Dong Soccer - 1988
KM#27 1989 10 Dong Soccer - Italy
KM#28 1987 10 Dong Orangutan
KM#29 1986 100 Dong Soccer - Mexico
KM#30 1989 100 Dong Soccer - Italy
KM#31 1989 100 Dong Rowing
KM#32 1990 100 Dong Hockey
KM#33 1990 10 Dong Gibbons
KM#34 1991 100 Dong Soccer
KM#35 1991 100 Dong Steamship Savannah
KM#36a 1989 5 Dong Phoenix
KM#37 1988 10 Dong Dragon Boat
KM#38a 1989 10 Dong Pillar Top Pagoda
KM#40a 1989 20 Dong Ho Chi Minh
KM#42 1993 100 Dong Flying Dinosaur
KM#46 1992 10 Dong World Cup Soccer
KM#47 1995 100 Dong Gymnast
KM#51 2000 10.000 Dong "Sovereign"
KM#52 2000 10.000 Dong "Legendary"
KM#53 2000 10.000 Dong "Mythical"
KM#54 2000 5.000 Dong Millenium
KM#55 2000 20.000 Dong Millenium
KM#56 2000 50.000 Dong Millenium
KM#70 1992 100 Dong World Cup Soccer
KM#71 2003 200 Dong
KM#72 2003 1000 Dong
KM#73 2003 5000 Dong
KM#74 2003 500 Dong
KM#75 2003 2000 Dong
 

South Vietnam:

KM#1 1953 10 Su
KM#2 1953 20 Su
KM#3 1953 50 Xu
KM#4 1960 50 Su
KM#5 1960 1 Dong
KM#6 1963 50 Xu
KM#7 1964 1 Dong
KM#7a 1971 1 Dong
KM#8a 1968 10 Dong
KM#8a 1970 10 Dong
KM#9 1966 5 Dong
KM#9a 1971 5 Dong
KM#10 1968 20 Dong
KM#11 1968 20 Dong FAO issue
KM#12 1971 1 Dong FAO issue
KM#13 1974 10 Dong FAO issue
KM#14 1975 50 Dong FAO issue
KM#E1 1953 10 Su Essai
KM#PE2 1953 20 Su Essai/Piefort
 

Annam:

C#61.2 1802-1820 Gia Long TB
C#61.3 1802-1820 Gia Long TB
C#62 1802-1820 Gia Long TB 6 Phan
C#63 1802-1820 Gia Long TB 7 Phan zinc
C#79 1820-1841 Minh Mang TB zinc
C#81.1 1820-1841 Minh Mang TB
C#141.1 1841-1847 Thieu Tri TB
C#201.2 1848-1883 Tu Duc TB
C#202 1848-1883 Tu Duc TB 6 Van
C#206.5 1848-1883 Tu Duc Bao Sau 50 Van
C#301.1 1885-1888 Dong Khanh TB
M#3.1 1916-1925 Khai Dinh 7 Tien
Sch#180 1820-1841 Minh Mang 1 Tien
Sch#182 1833 Minh Mang 7 Tien
Sch#183 1834 Minh Mang 7 Tien
Sch#241 1841-1848 Thieu Tri 1 Lang
Sch#242 1841-1848 Thieu Tri 1/2 Lang
Sch#258? 1841-1848 Thieu Tri 7 Tien
Sch#265 1841-1848 Thieu Tri 1 Tien
Sch#347B 1848-1883 Tu Duc 7 Tien
Sch#349.1 1848-1883 Tu Duc 1/2 Lang
Sch#350.1 1848-1883 Tu Duc 1/4 Lang
Sch#351B 1848-1883 Tu Duc 2 Tien
Sch#351C 1848-1883 Tu Duc 1.5 Tien
Sch#351C 1848-1883 Tu Duc 1.5 Tien similar type
Sch#351C 1848-1883 Tu Duc 1.5 Tien modern fake
Sch#369A 1848-1883 Tu Duc 3 Tien
T-232 1848-1883 Tu Duc TB zinc
Y#2 1888-1907 Thanh Thai TB 10 Van
Y#3 1907-1916 Duy Tan TB 10 Van
Y#3 1907-1916 Duy Tan TB 10 Van error
Y#4 1916-1925 Khai Dinh TB
Y#5.1 1916-1925 Khai Dinh TB
Y#6 1926-1945 Bao Dai TB
Y#6a 1926-1945 Bao Dai TB
Y#7 1926-1945 Bao Dai TB 10 Van
 

To be continued...

(290 pieces listed)

back to Coins and banknotes of Vietnam and French Indochina

 

 

Sưu Tàm tai liệu và  Web Design

  Hà Phương Hoài

Hỗ trợ kỹ thuật

Hoàng Vân và Julia Nguyễn swiss replica watches

Web Database

Nguyễn Hoàng Dũng

Xin vui ḷng liên lạc với haphuonghoai@gmail.com về những ǵ liên quan đến trang Web này

Copyright © 2003 Trang Ca Dao và Tục Ngữ
Last modified: 10/24/17